top of page

Outside In

bande wix.jpg
zanfan korai image 9 -Recovered.jpg
zanfan korai cover.jpg

Nou va sante
Pou twa
Eyo ma
Lanatir
Nou va sante
Pou twa

Ma
Lanatir
Nou va sante pou twa
Lanatir
Nou va sante

E vinn zwen nou
Nou va fer nou lomaz lanatir
E vinn zwen nou
Nou va fer nou salam lanatir

Zwen nou
Nou va fer nou dernie lomaz lanatir
Nou dir li en dernie orevwar
Vinn zwen nou
Lomaz lanatir

Vinn zwen nou
Lomaz lanatir
Nou va fer li en dernie orewvar
Avan li disparet

Vinn zwen nou
Nou va dir li en dernie orevwar
Orevwar, orevwar
Avan li disparet

Done, nou pren 
Done, nou pren 
Kraze
Kraze 
Kraze 
Nou kraz tou

Nou pran
Nou pran
Nou pran nou
Kone nou kone
Nou blie
Nou pren tou

Done
Nou napa kone ki nou done
Nou done, nou napa done
Nou pa kone ayeee

Oui nou pran
Nou repran
Nou repran
Nou kraze
Nou repran
Nou kraze
Nou kraze
Nou napa done

Nou done
Nou repran 
Nou napa done 
Nou repran nou
Get sa bap venena vezova
Ki ete?

Nou pran
Nou repran 
Nou repran
Zame nou va done
Nou repran
Nou kraze
Nou kraze
Nou tuye

Etae

Kraze
Nou kone
Tuye
Nou kone nou
Pran
Nou kone
Nou pran
Nou vole

Saki nou rezete
Nou bour li lamem
Nou napa
Nou napa
Nou napa
Nou napa consians

Nou pe inzekte
Dan nou ma 
Nou noumem
Nou dissan pe vin sal 
Nou met zot net net
Nou pe tuye

Nou kraze
Nou kraze
Nou kraze
Nou kokin
Nou tuye
Nou tuye 
Nou kraze
Nou kraze
Nou tuye

Prezerve
Prezerve
Prezerve 
Prezerve
Prezerve
Prezerve 
Prezerve
Nou nappa kone

Vini
Pran
Nou kraze
Nou pran
Nou kraze
Nou pran
Nou tuye
Kezene na kone

Kraze
Nou kone
Kokin
Nou kone
Tuye
Nou kone
Nou kone
Nou kone
Nou kone

Zame nou konpran
Ki zame nou konpran
Ki zame nou kone
Non, zame
Nou napa konn done

Nou bizin fer nou dernie
Lomaz lanatir
Parski 
Li nenone nenone noni
Li pou ale

Neni li pou ale
Li pou ale
Li pou ale
Nou perdi

Nou perdi
Nou perdi
Nou perdi
Nou perdi
Nou perdi
Nou perdi
Nou perdi
Nou perdi
Nou perdi

Nou perdi nou lakaz
Nou perdi nou lavi
Nou perdi nou zanfan
Nou perdi laveni
Nou perdi nou rises
Nou perdi 

Nou perdi
Nou
Tousel
Nou perdi
Nou perdi

Nou perdi nou lavi
Nou perdi nou laveni
Nou tou

We will sing
For you
Eyo mother
Nature
We will sing
For you

Mother
Nature
We will sing for you
Nature
We will sing

Hey join us
We will pay a tribute to nature
Hey join us
We will bid nature farewell

Join us
We will pay our last tribute to nature
We say a last goodbye
Come join us
Homage to nature

Join us
Homage to nature
We will bid her a last farewell
Before she disappears

Join us

We will bid her a last farewell

Goodbye, goodbye

Before she disappears

Give, we take
Give, we take
Destroy
Destroy
Destroy
We destroy everything

We take
We take
We take us
To know we know
We forget
We take it all

Give
We do not know what we give
We give, we donít give
We donít know ayeee

Yes, we take
We reclaim
We reclaim
We destroy
we reclaim
We destroy
We destroy
We do not give back

We give
We reclaim
We do not give
We take
See this venena vezova
What?

We take
We reclaim
We reclaim
Never will we give
We reclaim
We destroy
We destroy
We kill

Hey you

To destroy
We know
To kill
We know
To take
We know
We take
We steal

What we reject
We carelessly toss
We do not
We do not
We do not
We do not understand

We inject
Our mother
Ourselves
Our blood is getting filthy
We put you out
We kill

We destroy
We destroy
We destroy
We steal
We kill
We kill
We destroy
We destroy
We kill

 

To nurture
To nurture
To nurture
To nurture
To nurture
To nurture
To nurture
We do not know

 

Come
Take
We destroy
We take
We destroy
We take
We kill
Kezene na knows not

To destroy
We know
To steal
We know
To kill
We know
We know
We know
We know

Never will we understand
That we do not understand
That we have never known
No, never
We do not know how to give

We need to bid nature
A last farewell
Because
She nenone nenone noni
She will be gone

Neni she will be gone
She will leave
She will leave
We lose

We lose
We lose
We lose
We lose
We lose
We lose
We lose 
We lose
We lose

We lose our home
We lose our life
We lose our children
We lose a future
We lose our wealth
We lose

We lose
We
Alone
We lose
We lose

We lose our life
We lose our future
Us all

 

boz: guitars, vocals

wu: keys

maraf: bass, backing vocals

bottom of page